دگردیسی کمونیسم مارکس / محسن حکیمی

دگردیسی کمونیسم مارکس / محسن حکیمی

بیش از صد سال است که حرکت ضد سرمایه داری طبقه ی خدمتکار در حزب ایدئولوژیک سرمایه داری مدنی دگردیسی یافته و استحاله شده‌است . مبنی بر آنچه در کتاب حاضر آمده , این دگردیسی دو علت بیرونی و درونی دارااست . علت بیرونی همانا یورش سرمایه داری جهانی , از جمله محرمانه و مدنی , برای مراقبت سلطه بر طبقه ی مستخدم است . البته علتِ حساس ترِ درونی به ضعف و ناتوانی تاریخی خویش حرکت کارگری و به صورت معین به دو پارگی این تکان بر اثر تقسیم عمل به فکری و دنیوی مربوط می شود . درحال حاضر با وجود آماده بودن وضعیت دنیوی و عینی برای غلبه بر این دو پارگی , تکان کارگری در تراز عالم کماکان در حالا پسرفت و عقب نشینی در مقابل سرمایه است . بررسی حاضر در واقع شرح این پسرفت و عقب نشینی است , با این سود گیریِ آخری که صرفا اداره یابی شورایی و سرمایه ستیزانه ای که متضمن وحدتِ برای خودِ کارِمادی وکار فکری باشد میتواند این پسرفت را به دورخیزی برای پیشروی تکان کارگری و غلبه بر سرمایه داری تبدیل نماید .

دگردیسی کمونیسم مارکس از حرکت سرمایه ستیز طبقه خدمتکار به حزب ایده ئولوژیک سرمایه داری مدنی متن محسن حکیمی در سیزده فصل و چهارصد کاغذ تهیه و تنظیم شده‌است .

یک پیامد تاثیر گذار بروز مارکسیسم و عالم بینی مارکسیستی در حرکت کارگری این بود که از آن پس نزاع طبقاتی یعنی نزاع طبقه مستخدم با طبقه پولدار ذیل شعاع جنگ مارکسیست ها با آنارشیست ها , مارکسیست ها با نارودنیک ها , مارکسیست ها با لیبرال ها , مارکسیست ها با ناسیونالیست ها , مارکسیست ها با … قرار گرفت . به صحبت دیگر , با تکوین و رواح نزاع ایده ئولوژیک احزاب چپ , پیکار طبقاتی طبقه مستخدم با طبقه پولدار به کناره رانده شد . به نسبتی که پیکار «چپ» با «راست» برجسته شد , نبرد طبقه با طبقه کمرنگ شد .
در کتاب دگردیسی کمونیسم مارکس , تفکر مارکسیستی تحت عنوان یک فرآیند از آغاز تا کنون بوسیله مولف باز بینی شده‌است . هر فکر ای برای محافظت پویایی خویش در میدان کار نیاز به بررسی و بررسی انتقادی داراست .

کتاب دگردیسی کمونیسم مارکس متن محسن حکیمی از کم کتاب هایی است که قسمتی از به بخشی از و بدور از کلی نگری های مرسوم این با اهمیت را به انجام رسانده است .

کتاب دگردیسی کمونیسم مارکس نوشتن محسن حکیمی در امسال بوسیله انتشار اختران روانه بازار کتاب شد . حضور , تلاوت این کتاب را به تمام علاقمندان پیشنهاد می نماید .

ارسال پاسخ

Your email address will not be published.
Required fields are marked *