رمان هایی با موضوع مقاومت منتشر میشوند

رمان هایی با موضوع مقاومت منتشر میشوند

رمان هایی با موضوع مقاومت منتشر میشوند

انتشارات هزاره لبنان با مشارکت انتشارات فاتحان مبادرت به انتشار دو رمان به زبان عربی نموده است . ( ارکیلیدون ( و ( مازال حلما قائما ( عنا وین این دو کتاب است .

( ارکلیدون ( نوشته فلک حصیریه تالیف کننده مسیحی است که مصائب و دلمشغولی‌های مردمان فلسطین را بازگو نموده است ; مشکلاتی که آوارگان فلسطینی در اردوگاه‌ها با آن‌ها مواجه هستند . مصائبی که در نهایت آنها را به این سمت رهنمون می‌نماید که چگونه فرزندانشان را تربیت نمایند که برای گرفتن حقشان وارد مبارزه شوند . همچنین حصیریه در‌این کتاب به تاریخ گذشته فلسطین و یهود پرداخته است .

( مازال حلما قائما ( ( هنوز امید باقی مانده است ) نوشته نجاح ابراهیم هم گریزی به عراق دارد و هم سوریه . نویسنده به موضوع بیداری اسلامی نیز اشاراتی داشته است .

ارسال پاسخ

Your email address will not be published.
Required fields are marked *