نو شود | شعری از منوچهر آتشی

نو شود | شعری از منوچهر آتشی

آید بهار و پیرهن بیشه نو شود

نوتر برآورد گل اگر، ریشه نو شود

زیباست روی کاکل سبزت کلاه تو

زیباتر آن‌که در سرت اندیشه نو شود

ما را غم کهن به می کهنه بسپرید

به حال ما چه سود اگر شیشه نو شود

شبدیز، رام خسرو و شیرین به کام او

بر فرق ما چه فرق اگر تیشه نو شود

جان می‌دهیم و ناز تو را باز می‌خریم

سودا همان کنیم اگر، پیشه نو شود

ارسال پاسخ

Your email address will not be published.
Required fields are marked *